Minimális rendelési érték

Cégek számára: 20.000 Ft + Áfa

Magánszemélyek számára: 2.000 Ft (Áfával)

Ingyenes szállítás

Cégek: 60.000 Ft + Áfa rendelés felett

Magánszemélyek: 9.000 Ft (Áfával) rendelés felett

Általános Szerződéses Feltételek

Jelen dokumentum  - a továbbiakban – ÁSZF - nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre magyar nyelven, nem minősül írásbeli szerződésnek.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://www..beorol.hu) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.beorol.hu.


 

A Szolgáltató (a továbbiakban: BEOROL HU Kft., vagy Eladó) adatai

Név: BEOROL HU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely és levelezési cím (postacím): 1172 Budapest, Cinkotai út 32.

Telephely: 1172 Budapest, Cinkotai út 32.

Ügyfélszolgálat: 1172 Budapest, Cinkotai út 32.

Telefonszáma: +36 30 559 3018

Telefonszám vonalas:+36 1 253 0077

Email cím: beorolshop@beorol.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-186367

Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24860365-2-42

Tárhely szolgáltató neve: Beorol Serbija

Tárhelyszolgáltató címe: Beorol Serbija (Patrijarha Dimitrija 121a, Beograd)

Tárhelyszolgáltató elérhetősége: www.beorol.rs

A BEOROL HU Kft-nél adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem került sor.

 

Általános információk

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, valamint annak értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései.

A jelen ÁSZF  2021. március 22. napján lép hatályba és visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, azonban a módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 8 (nyolc) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

A www.beorol.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap vagy Webshop) folytatott tevékenység

A BEOROL HU Kft. a Honlapon üzleti tevékenysége során festő és építőipari termékek, mérőeszközök, szerszámok, építési vegyianyagok, munkavédelmi termékek, kerti termékek, háztartási termékek, gépek és felszerelések értékesítését folytatja. A BEOROL HU Kft.(továbbiakban: BEOROL) magatartási kódexnek nem veti alá magát.

A Honlapon történő vásárlás feltétele, hogy a Megrendelő (Vevő) magára nézve kötelezően elfogadja a jelen OnlineÁSZF-et, amelyről a megrendelés menete folyamán jognyilatkozatot tesz. Jelen Online ÁSZF elfogadásával a Megrendelő elfogadja, hogy a Webshopban történő megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után.

 

A megvásárolható termékek köre

Megvásárolható termékek köre: festő és építőipari termékek, mérőeszközök, szerszámok, építési vegyianyagok, munkavédelmi termékek, kerti termékek, háztartási termékek, gépek és felszerelések

A megvásárolható termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők.

Üzleti megrendelőink számára a minimális megrendelés értéke nettó 20.000,-Ft. A nettó 60.000,-Ft el nem érő rendelés országos kiszállítási nettó díja: 2000,- Ft,.

Minden nettó 60.000,- Ft feletti vásárlás esetén szállítási költség 0 Ft.

Magánszemély vásárlóink számára a minimális megrendelés értéke bruttó 2.000,-Ft. A szállítási költség minden bruttó 9.000.- Ft-ot el nem érő rendelés esetén bruttó 1.290.- Ft. Bruttó 9.000.- Ft megrendelés érték felett a kiszállítás Magyarország területén ingyenes.

Szolgáltató csak kiskereskedelmi mennyiséget köteles kiszolgálni, melynek mértékét szabadon határozza meg.  A webshopban a BEOROL részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól. BEOROL nem vállal felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti esetleges különbözőség miatt.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a BEOROL teljes körűen tájékoztatja a Fogyasztót az akcióról és annak pontos időtartamáról.

Amennyiben a BEOROL minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a BEOROL nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Fogyasztó elállhat vásárlási szándékától.

 

Felhasználási feltételek

Felelősség

A Megrendelő a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy a BEOROL nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni károkért és nem vagyoni sérelemért a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget károsító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A BEOROL – az esetlegesen általa igénybe vett közreműködőért való felelőssége kivételével – kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért és a Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

 

Szerzői jogok

A Honlap szerzői művek és más tartalmak sajátos összeállítása, amely a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7.§-a alapján gyűjteményes műként védelemben részesül. A védelem a gyűjteményes művet megilleti akkor is, ha annak részei, tartalmi elemei nem részesülnek, illetve nem részesülhetnek szerzői jogi védelemben. A gyűjteményes mű egészére a szerzői jog használata a BEOROL-t illeti, ez azonban nem érinti a gyűjteménybe felvett egyes művek szerzőinek és kapcsolódó jogi teljesítmények jogosultjainak esetleges önálló jogait. A Webshop egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerződi jogi védelemben vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Az Eladó (BEOROL) a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webshop felületén, valamint a Webshopon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak.

 

Egyéb rendelkezések

A Webshopban rendelt termékek kiszállítási sikertelensége – legyen az bármelyik szállítmányozó – és  ezáltal a megrendelés nem teljesítése nem róható fel a Feladó részére abban az esetben, ha

  • a Megrendelő által megadott szállítási cím nem megközelíthető a szolgáltató által használt gépjárművek bármelyikével,
  • a Megrendelő rossz szállítási címet, telefonos elérhetőséget adott meg feladó részre,
  • a Megrendelő egyéb saját hibája, problémája okán nem veszi át a küldeményt.

 

Szállítási sérülések

A Megrendelő minden esetben meggyőződik arról, hogy a feladott áru sértetlen és a csomagolás megfelelő, melyről fényképfelvételt is készíthet. Amennyiben a küldemény törékeny, sérülékeny, illetve a tartalom jellege a különleges adatkezelést indokolja, abban az esetben az Eladó a küldemény feladásakor egyértelműen rögzíti és feltünteti a címiraton a „sérülékeny, törékeny” feliratot, biztosítva ezáltal a tőle elvárható kellő körültekintést a szállításból adódó esetleges sérülések elkerülése érdekében.

Felhívjuk Megrendelőink figyelmét arra, hogy amennyiben a küldemény átvételekor akár mennyiségi, akár minőségi hiányosságot vél felfedezni, vagy állapít meg, jogosult a futár jelenlétében kármegállapítási jegyzőkönyvet felvenni, illetve kérje is a jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben ilyen kármegállapítási jegyzőkönyvet nem vesznek fel, az jogvesztéssel jár.

Ha a részleges elveszés vagy a megsérülés a kézbesítéskor azonnal nem ismerhető fel, azt a kézbesítéstől számított három munkanapos jogvesztő határidőn belül tudja a Megrendelő a futárszolgálathoz vagy a BEOROL-hoz írásban bejelenteni. Minderre tekintettel felhívjuk minden Vásárlónk figyelmét, hogy az áru átvételét követő 3 munkanapon belül minden esetben vizsgálja már az árut, hogy az a szállításkor nem sérült-e/nem hiányos e, mivel a szállításból eredő kár érvényesítésére kizárólag ezen 3 munkanapon belül van lehetőség. A kárigény elbírálásához a teljes küldeményt – a tartalmat a teljes belső és külső csomagolással együtt – kell a Futárszolgáltató cég rendelkezésére bocsátani, így azt közvetlenül a Megrendelő tudja eljuttatni a Futárszolgáltatóhoz. Az áruban a szállításból eredően bekövetkezett károkért a BEOROL felelősséget nem vállal.

 

Elállási jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében Megrendelő főszabályként a megrendelt termék kézhezvételét – illetve szolgáltatás nyújtás esetén a szerződéskötést – követő tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől.

Az elállás joga Megrendelőt megilleti a szerződés megkötése és a termék átvétele közötti időszakban is.

Amennyiben a BEOROL elmulasztja az elállásra vonatkozó tájékoztatást, úgy az elállási idő 12 hónap, illetve a tájékoztatás pótlásától számított 14 nap.

Nem illeti meg az elállás az alábbi esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a BEOROL a teljesítést a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Megrendelő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

A h) pontban meghatározott esetben az elállási jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

Elállási jogát a 45/2014. Kormányrendelet 2. számú mellékletben található nyilatkozat-mintával, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal teheti meg. Az elállást a BEOROL akkor fogadja el, ha az erre vonatkozó nyilatkozatát a fenti határidőben igazoltan elküldi részünkre.

Elállás esetén a termék részünkre történő visszajuttatásának közvetlen költségei a Megrendelőt terhelik.

A termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a Megrendelő felel. Nem felel az értékcsökkenésért, ha az elállás részleteiről szóló tájékoztatási kötelezettségünknek (45/2014. Kormányrendelet 11. § (1) bek. i) pontja) nem tettünk eleget.

Elállás esetén Megrendelő köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 3 munkanapon belül részünkre visszaküldeni.

Ha a terméket a BEOROL fuvarozta a Megrendelő részére és a termék jellegénél fogva az postai küldeményként nem küldhető vissza, Megrendelői elállás esetén azt Megrendelő költségén fuvarozza vissza a BEOROL.

Megrendelő a terméket utánvéttel terhelt postai küldeményként, avagy a BEOROLT terhelő visszaküldési módon nem jogosult visszaküldeni, ez esetben a BEOROL a terméket nem köteles átvenni.

Elállás esetére Megrendelő köteles megőrizni az eredeti csomagolást és a terméket eredeti csomagolásban köteles visszaküldeni.

A visszaküldött terméket a BEOROL munkatársai megvizsgálják és amennyiben az hiánytalan és sérülésmentes, úgy haladéktalanul – de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 napon belül – az Megrendelő által megfizetett összeget – főszabályként a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon – visszafizeti a Megrendelőnek.

A BEOROL a vételárat mindaddig visszatarthatja, ameddig a Megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a BEOROL részére visszaküldte.

A BEOROL fenntartja a jogot arra, hogy a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárát a Megrendelővel szemben érvényesítse.

Az elállási nyilatkozata kiterjed az esetleges járulékos szerződésre (olyan fogyasztói szerződés, amely a jelen szerződéshez kapcsolódó egyéb termék értékesítésére, vagy szolgáltatás nyújtására irányul, amelyet Társaságunk, vagy Társaságunkkal kötött megállapodás alapján harmadik személy nyújt).

Az elállási jogot is szabályozó 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet teljes szövegét itt olvashatja.

 

Jótállás, szavatosság

A BEOROL a Webshopban értékesített termékekre a gyártó által biztosított jótállást továbbítja Megrendelőnek,, illetve ilyen hiányában az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti jótállást vállal. A jótállás idejéről a Megrendelő minden esetben a termék-adatlapon kap felvilágosítást. Azon termékcsoportok listáját, amelyekre a kötelező jótállás szabályai vonatkoznak a fenti kormányrendelet melléklete tartalmazza.

 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék a Megrendelő részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

  • szakszerűtlen használat (ha a szakszerűtlen használat a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
  • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
  • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
  • elemi kár, természeti csapás

Jótállás esetén a Megrendelőt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:173. § (2) bekezdése alapján a 6:159-167. §-aiban, valamint a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott szavatossági, illetve a Ptk. 6:168-170. §-ai szerinti termékszavatossági jogok illetik meg.

Hibás termék esetén Megrendelőt a szavatosság, a termékszavatosság, illetve a kötelező jótállás alapján az alábbi jogok illetik meg:

Kellékszavatosság

A Megrendelő (Vevő)

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az Társaságunknak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

- ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga Megrendelőnek, vagy ha a kijavítást, illetve a kicserélést Szövetkezet nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Megrendelőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, úgy – Megrendelő, választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a BEOROL költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A választott szavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttérés költségét azonban köteles megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre magatartásunk adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha Megrendelő a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, aránytalan többletköltségtől függetlenül a BEOROL kicseréli a terméket feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Megrendelő a termék csomagolását 3 munkanapig megőrzi. Reklamáció esetén Megrendelő a terméket csomagolással és kiegészítésekkel együtt adja át BEOROL-nak , illetve javítószolgálati partner részére.

Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 3 munkanapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Megrendelő már nem érvényesítheti. Használt termék esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kellékszavatossági igények érvényesítése: a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a terméket (illetve a szolgáltatást) a BEOROL nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Megrendelő – választása szerint - a "Kellékszavatosság" címszó alatt összefoglalt jogait vagy termékszavatossági igényeket érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy  ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával (a Webshopban vásárolt termék esetében tehát a gyártóval vagy a BEOROL-lal szemben gyakorolhatja). A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül a termékszavatossági igény kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Megrendelő termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Megrendelő, mint fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül végezi el a BEOROL, anélkül, hogy jelentős kényelmetlenséget okozna a Megrendelőnek. A BEOROL törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Megrendelő a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – nem a Megrendelőt terhelik. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a BEOROL gondoskodik.

A jótállás nem érinti jogszabályon alapuló jogainak érvényesítését. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy hiányában, ha Megrendelő jótállási igényt kíván érvényesíteni, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Megrendelő a vásárlási számlát vagy blokkot megőrzi, mert az esetlegesen elveszített jótállási jegyet csak dátummal és bélyegzővel ellátott, a termék adatait tartalmazó számla felmutatása esetén áll módjában a BEOROL-nak pótolni. A Megrendelő jótállási igényét a BEOROL-nál, mint forgalmazónál érvényesítheti, ugyanakkor a hatékonyabb ügyintézés érdekében BEOROL kérésére a javítás iránti igényt közvetlenül a javítószolgálati partnerénél jelenti be. A BEOROL javítószolgálati partnerének adatait a jótállási jegy tartalmazza.

A minőségi kifogás bejelentésekor a Megrendelő (fogyasztó) és a BEOROL közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyből Megrendelő másolatot kap. Megrendelő ellenőrzi, hogy termék javításra való átvételekor sor került-e a NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására.

Jótállás esetén a jótállási idő alatt a termék vásárláskori hibátlanságát a forgalmazónak kell bizonyítania.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye, ideje, módja, jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye

A Megrendelő (Vevő) az áruval vagy a BEOROL tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: 1172 Budapest, Cinkotai út 32.

e-mail: reklamacio@beorol.hu

 

Panaszügyintézés módja

A BEOROL a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a BEOROL a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig őriz, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel. A BEOROL a jegyzőkönyv egy példányát személyesen (székhelyen) közölt szóbeli panasz esetén helyben a Megrendelőnek átadni köteles, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles. A BEOROL a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a BEOROL, az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Megrendelő egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A BEOROL a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a BEOROL az elutasítás indokáról tájékoztatja Megrendelőt.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Megrendelő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája az alábbi linken megtalálható: http://jarasinfo.gov.hu/.

 

Jogvita

Ha a BEOROL és a Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Megrendelő számára:

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése a Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes békéltető testületnél. A területileg illetékes békéltető testületek listáját az alábbi linkre kattintva letölthető: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Bírósági eljárás kezdeményezése fogyasztói jogviták online rendezése: A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára. A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós Webshopzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el. Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében.

Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait.

Amennyiben a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni Önnek. A Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, onlinevita@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31.

 

Hírlevélre történő feliratkozás:

Azon Megrendelők, akik regisztráláskor a „Szeretnék e-mailben értesülni az akciókról” mellett lévő kockát kipipálták, és ezáltal jelezték, hogy „a jövőben igényt tartanak a Webshop által küldött hírlevelekre”, a BEOROL az e-mail címet rögzíti a Hírlevélre feliratkozottak között és ekként a jövőben hírleveket küld részére. A Hírlevélre történő feliratkozást követően a BEOROL visszaigazoló e-mailt küld a Megrendelő részére, melyben tájékoztatja a leiratkozás lehetőségéről és módjáról is.

 

Sütik, cookie-k

A BEOROL Webshopja cookie-kat használ, melyről részletesen az Adatvédelmi Politika oldalon olvashat.

Sikeres vásárlást kívánunk!

Tisztelettel,

Beorol HU Kft.

 

Budapest, 2021 március